PLAN

Zaklep plana – takojšni zaklep
Ob zaklepu plana (vsi 4 nivoji) se uporabnikom, ki imajo odprt plan, ta nemudoma zaklene.

Upoštevanje bolniške na praznik
Če ima delavec na delovnem mestu označeno ‘Brez nad. za praznik do dnevne obveze’ ali če je tako določeno z drugimi nastavitvami, mu v primeru da ima na praznik določeno bolniško s krajšim trajanjem kot je delovna obveza, za razliko do delovne obveze ne zaračuna nadomestila za praznik.

URA

Registracija prihodov in odhodov v programu LRM na zavihku Ura – sprememba vnosa opombe
Na zavihku Ura ->Pregled, kjer se registrirajo prihodi, odhodi ter ostali dogodki, je po novem možno vpisati opombo za vsak registriran dogodek posebej. Pri zapisu na plan se opombe združijo v eno, tako da je vsaka v svoji vrstici.

Ura -> Urejanje – Barve ikon za službene prihode in odhode
Na zavihku Ura -> Urejanje delovnih časov je kjer je zapisana prisotnost od-do v primeru, če se začne s službenim prihodom ali konča s službenim odhodom, je namesto oznake zelene ali rdeče barve, oznaka oranžne barve.

Po novem je puščica za odhod obrnjena desno.

IZPISI

Izpis ‘Prisotnost po izmenah’ – dodan filter delavcev
Zraven filtrov za lokacije in skupine je dodan še filter za delavce.

Nov izpis ‘Trenutna prisotnost’
Na Analize -> Poročila -> Izpis je dodan nov izpis ‘Trenutna prisotnost’, na katerem so navedeni trenutno prisotni delavci. Vidno je tudi skupno število trenutno prisotnih delavcev.

Izpis ‘Prisotnost po izmenah’ – dodano delo v sivi in rdeči coni
Na koncu izpisa, za SKUPAJ sta dodana 2 stolpca: RDEČA CONA (posebni dodatek 3) in SIVA CONA (posebni dodatek 4), prikazano v dnevih. Stolpca sta prikazana le, če sta v generalnih nastavitvah nastavljena nova posebna dodatka 3 in 4.

Izpis opravljenih ur za zunanje sodelavce – dodan filter
Na izpisu ‘Izpis opravljenih ur za zunanje sodelavce’ je dodan filter po skupinah delavcev (Študent, Upokojenec, Zunanji, Podjemna pogodba, Rehabilitant, Ostalo). Če je filter prazen izpis prikaže vse zunanje sodelavce, aktivne v izbranem mesecu.

Izpis ‘Odreditev nadurnega dela’
Izpis po novem izpisuje ure zapisane na Mesečnih podatkih, v tem primeru je potrebno delo po dnevih zapisati ročno ali pa direktno iz plana. Na izpisu so vidni dogodki tipa ‘Nadure’ zapisani na planu, opis dela se v tem primeru prepiše iz opombe.

Izpis ‘Mesečni podatki za obračun’ – prihodi in odhodi po dnevih v urah in minutah – sprememba
Čas se po novem zapiše v dveh vrsticah.

ŠIFRANTI

Šifrant delavcev – dodana nova skupaj delavcev ‘Rehabilitant’
V šifrantu delavcev je dodana nova skupina delavcev ‘Rehabilitant’. Številčenje oznake delavca se začne z R.

Tipi ur – Dodana možnost tipa redno delo
V šifrantu tipov ur je dodan nov tip REDNO DELO. S tem smo omogočili več tipov Rednega dela.

GENERIRANJE REALIZACIJE

Dodatek za rdečo in sivo cono (Posebni dodatek 3 in 4)
Dodana sta dva nova dodatka, ki se lahko uporabljata tudi za delo v rdeči ali sivi coni. V generalne nastavitve sta dodana posebni dodatek 3 in posebni dodatek 4. Oba se računata na redno delo in nadure, vendar samo v primeru:
• če je dogodek na planu označen ali
• če je izbran urnik, ki je označen za obračun posebnega dodatka 3 ali 4.
Na planu se v primeru, da sta dodatka zapisana v generalnih nastavitvah, prikaže možnost dodati kljukico z nazivom tipa ure (na primer: dodatek za rdečo cono ali dodatek za sivo cono).

Posebni dodatek in posebni dodatek 2 – dodatne možnosti
V generalnih nastavitvah pri posebnem dodatku 1 in 2 je dodana možnost izbire:
• Izključi posamezne delavce
• Vključi posamezne delavce
Če se ta nastavitev ne izbere, je isto kot da bi izbral ‘Izključi posamezne delavce’. To pomeni, da za stranke, ki dodatek trenutno uporabljajo ne bo težav, hkrati pa nastavitev ne bo potrebna, če stranka izplača dodatek vsem zaposlenim.
Posameznega delavca se označi v šifrantu delavcev pri ‘vključi/izključi posebni dodatek (gen. nastavitve)’ za vsak od posebnih dodatkov 1 ali 2 posebej.
Posebni dodatek in posebni dodatek 2 je možno izključiti tudi na urniku.
Za posebni dodatke in posebni dodatek 2 je po novem možno določiti tudi procent ur, ki štejejo za dodatek. Če je je označeno 50%, to pomeni da 50% vseh ur šteje za dodatek. Če je nastavitev prazna, pomeni 100%.

Dodatek C216 – različni % dodatka za različna del. Mesta
Dodan je obračun različnih % dodatka v odvisnosti od delovnih mest in lokacij.

Delitev dodatkov na lokacije glede na plan
Vsi 4 posebni dodatki ter dodatka C216 in C218 se po novem delijo po lokacijah zapisanih na planu.

Nastavitev ‘Brez prevoza’ za delavca – datumska omejitev
V šifrantu delavcev se je zraven kljukice ‘Brez prevoza’ dodalo obdobje od – do, v katerem je nastavitev upoštevana.

Nastavitev ‘Brez nadomestila za prehrano’ za delavca – datumska omejitev
V šifrantu delavcev je možno delavcu določiti datumsko mejo v kateri izključimo nadomestilo za prehrano, enako kot je narejeno za ‘Brez prevoza na delo’.

Nastavitev tipa ure ‘Prevoz na delo’ za delavca – datumska omejitev
V šifrantu delavcev je dodana možnost zapisa tipa ure za prevoz na delo, ki se razlikuje od generalno nastavljenega tipa ure za prevoz na delo. Omenjeno nastavitev je možno časovno omejiti z vpisom datuma od – do.

Preskoči nočno delo če ni čez polnoč – vezano na urnik
Če je v generalnih nastavitvah ta nastavitev označena pomeni, da nočnemu delu ki se začne po polnoči ne obračuna nočnega dodatka. To je pomembno za vse tiste, ki imajo urnik ob 6:00 in pridejo nekaj minut prej na delo in se jim ta prisotnost prizna.

Za tiste, ki pridejo na delo ob 4h ali 5h pa se v nekaterih primerih dodatek na nočno delo prizna. Novo je, da če je nastavitev vklopljena, lahko to na posameznih urnikih izklopimo.

Generiranje realizacije za vodje
Dodana je opcija, da vodje za svoje podrejene sami poženejo akcijo Generiranje realizacije.

NAMIZJE / DASHBOARD

Graf ‘Efektivne ure in odsotnosti po mesecih’ na Dashboardu – dodatni podatki
Dodana sta dva stolpca: Bolniške (vsi tipi ur s kljukico ‘Bolniška’) in Dopust (LD in LLD). Stolpce lahko po želji s klikom na legendo izključite in ponovno vključite.

Trenutna prisotnost na Dashboardu
Dodan je filter z opcijami:
• Trenutna prisotnost (Upošteva registracijo prihoda)
• Planirana prisotnost (Upošteva vse planirane prisotnosti z urnikom ali brez urnika)
• Današnja prisotnost (Upošteva trenutne prisotnosti, današnje zaključene prisotnosti glede na registracije prihoda in odhoda)
• Odsotnosti (Upošteva vse tipe odsotnosti, ter tiste, ki imajo na današnji dan obvezo, vendar ni zapisa v uri ali na planu)
V tem filtru lahko se lahko označi poljubna kombinacija teh opcij, izbira se shrani na nivoju uporabnika.

HRM

Šifrant delavcev (samo v modulu HRM) – dodan filter na delavcih za prazen zapis
V HRM je na delavcih dodan filter za delavce, ki nimajo zapisa na:
• Varstvo pri delu
• Licence
• Zdravniški pregledi
• Oprema

HRM – Dodatne kolone za partnerja/podjetje
V tabeli delavcev je možno dodati dodatne kolone: oznako podjetja/partnerja in naziv podjetja/partnerja.

HRM – na filter izpisov dodano poglavje ‘Delovno razmerje’
Filter za izbor delavcev je razširjen z poglavjem delovno razmerje:
• Aktivni na dan
• Datum zaposlitve od
• Zaposlen do
• Tip zaposlitve (Določen čas, Nedoločen čas)
• Št. ur dela/teden (ponudi naj vse vrednosti, ki se pojavljajo)

HRM Izračun dopusta, sorazmerni delež dopusta
V HRM smo dodali zavihek ‘Dopusti’ kjer se lahko izračuna letni dopust za 12 mesecev. Hkrati je možno izračunati tudi sorazmerni delež dopusta za delavce, ki niso zaposleni celotno leto.

ZAHTEVKI

Potrjevanje že zavrnjenega zahtevka
Vodja lahko potrdi že zavrnjen zahtevek.

Potrjevanje zahtevkov – preverjanje zaklepa meseca na 4.nivoju
Če je oddan zahtevek za obdobje, ki je že zaklenjeno na 4. nivoju, vodja tega ne more več potrditi.

OSTALO

Izvoz podatkov v plače – prevajalna tabela za oznake tipov ur
Izvoze v plače Pantheon, Pro-bit, Vasco in SAOP smo dopolnili z prevajalno tabelo oznak tipov ur. Možna je tudi menjava oznak samo za javne delavce.

Urejanje dopustov – dodaj kljukico ‘Samo delavci’
Na Analize -> Urejanje dopustov je dodana opcija ‘Samo delavci’, s katero postavimo filter samo na delavce.

Seznam zahtevkov – možnost filtriranja
Na seznamu zahtevkov Dashboard -> Zahtevki je na vrhu stolpcev dodana možnost filtra.

Odprava skritih napak

Varnostni popravki