Spremembe po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A), stran 4221

SPLOŠNO

Dopolnjeni 18. člen ZEPDSV-A je razširil obstoječi obseg podatkov, ki jih je potrebno dnevno vpisovati v evidence o delovnem času.

Popolna in zakonsko skladna evidenca delovnega časa mora po novem vsebovati sledeče podatke (podatki od vključno 8. točke naprej so novi podatki):

 1. podatke o številu ur
 2. skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega, z oznako vrste opravljenega delovnega časa,
 3. opravljene ure v času nadurnega dela,
 4. neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila,
 5. neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov, z oznako vrste nadomestila,
 6. neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače,
 7. število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa,
 8. čas prihoda na delo in odhoda delavca z dela,
 9. izraba in obseg izrabe odmora med delovnim časom,
 10. opravljene ure v drugih posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa (zlasti opravljene ure nočnega, nedeljskega, izmenskega, prazničnega dela, dela v deljenem delovnem času in druge oblike razporeditve delovnega časa, določene z zakonom ali kolektivno pogodbo),
 11. opravljene ure v neenakomerno razporejenem delovnem času ali v začasno prerazporejenem delovnem času in
 12. tekoči seštevek ur v tednu, mesecu oziroma letu, iz katerega je razvidno referenčno obdobje, ki se upošteva za neenakomerno razporeditev in za začasno prerazporeditev polnega delovnega časa.

Program v večji meri uporabljate enako kot do zdaj. Bistvene razlike so te, da morate po novem obvezno voditi evidenco o izrabi in obsegu odmora, da morate nadure in ure za začasno prerazporeditev delovnega časa zapisovati sproti na plan. Voditi pa se mora tudi evidenca števila opravljenih s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega ter opravljene ure v neenakomerno razporejenem delovnem času.

Obvezno pa je tudi potrebno delavce obveščati o podatkih iz evidence o izrabi delovnega časa.

PLAN

Kontrola malic/odmorov

Če želite na planu preveriti registrirane odmore delavca, vključite opcijo C, nakar se bodo dnevi, na katere zaposleni ni zabeležil registracije malice/odmora, obarvali vijolično.

V kolikor je zaposleni na določen dan zabeležil več registracij, na planu pa ima samo en dogodek, obenem pa ni registriral malice/odmora, se polovica polja na ta dan obarva oranžno, polovica pa vijolično:

Za preverjanje registriranih malic lahko uporabite tudi gumb ‘Manjkajoče malice/odmor’, ki dni, na katere malica/odmor ni registriran, prav tako obarva vijolično.

Obenem je na planu na voljo tudi forma Evidenca odmorov, prek katere imate vpogled do registriranih malic – te lahko tukaj tudi urejate ali pa to storite prek razdelka ‘Ura’. Do evidence odmorov dostopate z desnim klikom na »info polje« za imenom delavca ali z levim klikom na ime.

Po spreminjanju plana za izpis aktualnih podatkov v evidenci odmorov podatke osvežite ali poženete akcijo ‘Generiranje realizacije’, ki se preko noči izvaja tudi avtomatsko.

Po kliku na gumb ‘Evidenca odmorov’ se odpre forma, kjer so razvidni (ne)registrirani odmori posameznega delavca. Polja dni z manjkajočimi registracijami so obarvani vijolično, prav tako pa se izpiše opozorilo: »Manjkajoča registracija odmora!«.

Podatke lahko spremenite s klikom na naslednjo ikono:

Ko podatke ustrezno uredite, spremembe tudi potrdite:

S pomikom na ikono modrega svinčnika so razvidni podatki o zadnji spremembi registracije odmora.

Korekcija malic/odmorov

Vključi se lahko opcija korekcije malic/odmorov, kar pomeni, da se bodo »prekoračene« malice odštevale od stanja višek/manjko.

Trajanje odmora, ki pripada delavcu, se izračuna na podlagi dnevne obveze ali dnevnega plana delavca.

Mesečni izpis po dnevih

Na planu lahko preko naslednjega gumba izpišete tudi Mesečni izpis po dnevih (opisan v poglavju 3.3. Mesečni izpis po dnevih):

Vnos nadur in začasne prerazporeditve delovnega časa

Nadure in ure za začasno prerazporeditev delovnega časa morate po novem zapisovati sproti na plan.

Če obe kategoriji uporabljate in na planu nimate teh tipov ur, se obrnite na servis@larksoft.si. Kmalu, z naslednjo verzijo programa, bo mogoče obrazec ‘Odreditev nadurnega dela’ izpisovati tudi s plana za vsak dan posebej.

NOVI IZPISI

Na Analize -> Poročila -> Izpis so navedeni novi izpisi:

 • Mesečni izpis po dnevih

Izbere se lahko poljubno obdobje( mesec, teden, leto, referenčno obdobje…), v katerem se podatki izpisujejo.

*Razlaga vsebine je v poglavju 3.3 Mesečni izpis po dnevih.

 • Evidenca odmorov

INFORMIRANJE DELAVCEV

Po 4. členu in 19c. členu zakona se delavca lahko obvešča o podatkih iz evidence o izrabi delovnega časa tudi z direktnim dostopom delavca do programa.

Delavci imajo po novem na namizju programa (Dashboard) levo zgoraj info podatke za trenutni mesec. Delavec ima informacijo o:

 • Mesečnem fondu ur za trenutni mesec;
 • Redno delo: že oddelano delo do danes;
 • Odsotnosti: morebitne planirane in realizirane odsotnosti (dopust, bolniška ipd.);
 • Dopust (letošnji/lanski): dopust delavca na 1.1.;
 • Koriščenje dopusta(letošnji/lanski): koriščenje v trenutnem mesecu; vključen je tudi planiran dopust do konca meseca;
 • Ostanek dopusta (letošnji/lanski): ostanek dopusta. Vključen je že planiran dopust trenutnega meseca;
 • Višek/manjko na dan: Višek/manjko trenutnega meseca do današnjega dne.

Delavci imajo po novem na voljo tri različne prikaze:

 • Izpis ur po delavcu
 • Evidenca odmorov
 • Mesečni izpis po dnevih.

Ta poročila lahko sicer vodja izpiše za svoje podrejene preko rubrike ‘Analize’.

Med meseci lahko s pomočjo puščic preklapljate in tako izpišete podatke za željeno časovno obdobje.

Slika 1: Info podatki z gumbi za izpise

Izpis ur po delavcu

Na poročilu so vidni osnovni podatki o fondu ur delavca, mesečnih urah, saldu ur, prenosu ur iz prejšnjega meseca itd. Obenem so izpisane še opravljene registracije, potrjene ure in odmori.

Evidenca odmorov

Najprej se odpre forma, kjer lahko delavec vidi svoje odmore. Pravilno registriranih odmorov s pričetkom in zaključkom odmora ne more spreminjati. Spremeni ali dopolni lahko le zapisane odmore, ki niso pravilno registrirani – priporočamo vpis opombe. Ob kliku na ikono tiskalnika se navedeni podatki o evidentiranih odmorih meseca izpišejo v obliki poročila.

Mesečni izpis po dnevih

Izpis prikazuje ure dela in odsotnosti, izplačilo dodatkov, prehran, prevozov… Prikazuje tudi podatke: št. ur s polnim delovnim časom, št. ur s skrajšanim delovnim časom od polnega, opravljene ure v času nadurnega dela, št. ur v neenakomerno razporejenem delovnem času, št. ur v začasno prerazporejenem delovnem času.

Prenesite si navodila za delavce v tej pdf datoteki.