PLAN

Generiranje plana – manjši popravki in izboljšave

Analiza ‘Primerjava planiranih ur in realizacija ur’

Na Analize → Poročila → Primerjava planiranih in realiziranih ur  – manjši popravki

Dodana je akcija, kjer lahko z eno komando pošljemo podatke vsem uporabnikom z vpisanim e-mail naslovom.

Onemogočen je vnos plana na mobilnem telefonu.

Vnos ali sprememba plana z uporabo mobilnega telefona je bila blokirana.

Zapis (Izposojeni) pri delavcu je skrajšan tako, da se prikaže le modra zvezdica.

Obračun viškov/manjkov v sivem oblačku na planu, po novem upošteva tudi korekcijo malic.

Enako se je korekcija upošteva tudi v funkciji B in v stanju na dan (vidno na namizju ali na registratorju W10). Višek/manjko na koncu meseca se ujema s tistim v realizaciji.

Plan – opozorilo za planiran dopust

Opozorilo se pojavi, če je v istem dnevu planirana odsotnost (dopust, bolniška,…), ne glede na to ali se prekriva ali ne. Prav tako ni pomembno, če je na isti lokaciji ali ne.

Statistika na mesečnem planu – dodane Ure skupaj

Nastavitev prikaza plana – pod PRIKAZ STATISTIKE – dodatno po urah. Na statistiki pod planom se za vsako izmeno, zraven števila, vpiše še število ur ter URE skupaj. Pripisan je seštevek ur za REDNO DELO in NADURE.

Tedenski plan – vikendi so obarvani sivo

Od zdaj so vikendi obarvani s sivo barvo v celotnih stolpcih sobot in nedelj.

Prikaz datuma zaposlitve na planu

Če se na planu z miško postavimo na polje ‘Priimek in ime’, se prikaže datum veljavnosti sklenjene pogodbe.

DOPUSTI

Planiranje LLD po 30.6.

Na planu je onemogočeno planiranje LLD po 30.6. – Izjema so tisti delavci, ki imajo planiranje omogočeno. (Nastavitev: Dovoli vnos lanskega dopusta po 30.6. – na delavcu pod planiranje)

Pri oddaji zahtevkov za samodejni dopust se po 30.6. ne planira LLD, ampak samo LD, razen v zgoraj omenjenih izjemah.

Pri oddaji zahtevka za LLD pa se že pri sami oddaji zahtevka preverja če gre za LLD po 30.6. in javi opozorilo oz. napako, razen v zgoraj omenjenih izjemah.

URA

Ura – osveževanje novih zapisov

Če ima uporabnik odprto okno Ura à Urejanje delovnih časov, se v primeru zapisa iz ure ali druge naprave, zapiše nova registracija takoj.

Povezovanje ure s planom za nadure in drugo redno delo – sprememba

Pri povezovanju zapisov na uri s planom se za vse tipe ur s tipom ‘Redno delo’ ali ‘Nadure’ upošteva enako, kot tip ure REDNO DELO.

ZAHTEVKI

Oddaja zahtevkov za dopust – dodan prikaz stanja dopusta

Pri oddaji zahtevkov za dopust se prikaže tudi preostalo stanje dopusta.

Združitev zahtevka za potni nalog in službeno odsotnost:

Omogočili smo združitev zahtevkov za potni nalog in službeno odsotnost. Odda se le zahtevek za potni nalog, na enak način kot do zdaj. Dodatno pa smo na potnem nalogu dodali izbiro tipa odsotnosti (v nastavitvah je možno določiti te tipe ur):

  • Brez službene odsotnosti
  • Službena odsotnost brez prihoda na delo z malico
  • Službena odsotnost brez prihoda na delo, brez malice, brez dnevnice  
  • Službena odsotnost s prihodom na delo in z malico
  • Službena odsotnost s prihodom na delo, brez malice, brez dnevnice

ŠIFRANTI

Gibljiv delovni čas prihod in gibljiv delovni čas odhod na delavcu

Gibljiv delovni čas prihod in gibljiv delovni čas odhod je v kombinaciji z načinom evidentiranja ‘Potrjevanje plana’ možno zdaj izbrati tudi na posameznem delavcu. Na generalnih nastavitvah to deluje že dolgo.

Dodajanje skupin delavcev na vnosu delavcev

V šifrantu delavcev je zdaj enostavnejše je dodajanje novih skupin delavcev.

Izpis seznama delavcev – dodana datuma poteka varstva pri delu in zdrav. pregleda

Na Šifranti → HRM → Delavci sta na izpisu ‘Seznam delavcev’ na koncu dodani dve koloni:

  • Zdr. pregl. – veljavnost
  • VPD – veljavnost

Če na izpisu ni nobenega delavca s tem datumom, se kolone ne izpišejo. Funkcionalnost je aktivna le z uporabo modula HRM.

ANALIZE/IZPISI

Mesečni pregled ur – dodan prikaz izbranega meseca in preklop na drugi mesec naprej in nazaj.

Če se preklopi na mesec, ko delavec nima realizacije, se izpiše: Delavec v mesecu ….. nima zapisov v bazi podatkov.

Delovno mesto na izpisu plana

Z nastavitvijo, na vseh oblikah plana, se pod ime in priimek zapiše delovno mesto. Zapiše se samo DM s tipom ‘delovno mesto’.

Izpis dela na vikende in praznike – izbira več tipov ur hkrati

Po novem se lahko izbere več tipov ur hkrati.

GENERIRANJE REALIZACIJE

Dodatek za delo v soboto

Opcija dodatek za delo ob sobotah, od določene ure dalje.

POTNI NALOGI

Kilometrina pod uredbo in nad uredbo

V potnih nalogih in prenosu v plače, je zdaj opcija ločene kilometrine do uredbe in nad uredbo.

Dnevnica pod uredbo in nad uredbo

V potnih nalogih in prenosu v plače, je zdaj opcija ločene dnevnice do uredbe in nad uredbo.

Dodana opcija Nočitev

Na nastavitvah potnih nalogov je doda opcija nočitev, Tip ure za nočitve.

Na nalogu se v pozicijah stroškov zraven dnevnice pojavi še opcija ‘Stroški nočitve’.

Ti stroški so na analizi stroškov in v realizaciji ločeni.

Status plačano

Nalogi, ki so plačani, se lahko ročno označijo.

Zaključevanje/likvidacija

Na potni nalog je dodan gumb ‘Shrani in pošlji v likvidacijo’. Normalno je, da potrditev prejme Likvidator. Temu se na nalogu prikaže gumb ‘Potrdi’. Ko se nalog potrdi, prejme nov status: likvidirano/zaključeno. Takšnega naloga ni mogoče več spreminjati. Izjema je le uporabnik TOAdministrator, ki lahko nalog spreminja do zaklepa meseca.

Zaključevanje potnega naloga – dodatno s strani vodje

Zraven zaključevanja likvidatorja ali delavca, je dodatna možnost zaključevanja vodje.

Vodja tako dobi zahtevek in lahko nalog potrdi ter zaključi.

V obe smeri se obvestilo pošlje tudi na mail.

Status ‘zavrnjeno’

Na formo potnih nalogov je dodan še gumb ‘Zavrni’, prav tako tudi vnos razloga.

Nalog s statusom ZAVRNJENO se ne upošteva pri generiranju realizacije in ni viden na nobeni analizi ali izpisu potnih nalogov.

Potni nalogi – status ‘storno’

Stornira se lahko nalog vseh statusov, razen nalog statusa ‘Likvidirano’

Storniran zahtevek se ne upošteva pri generiranju realizacije in ni viden na nobeni analizi ali izpisu potnih nalogov.

Izpis potnega naloga – pozicije – izboljšave

Pozicije dnevnic z enakim zneskom so združene v eno pozicijo.

V primeru tipa prevoza, ki ni osebni prevoz, na izpisu ni več kilometrine.

Na potnem nalogu se kilometrina računa samo za način potovanja ‘Privatno’.

Izpis potnega naloga s seznama potnih nalogov

Potni nalogi se po novem lahko izpišejo neposredno s seznama nalogov.

HRM

HRM – dodatni kriterij na filtru izpisa – obdobje od-do na Aktivni na dan

Na filtru je kriterij Aktivni na dan. Temu se je dodala opcija od-do. S tem je izpis možen ob natančno določenem dnevu (kot je bilo do zdaj), kot tudi za daljše obdobje, na primer 1.1. do 30.6…..

Izračun letnega dopusta – možnost izključiti kriterij delovne dobe

Na izračunu dopusta je dodana še ena točka: ‘Delovna doba’. Vklopljena kljukica je privzeta.

Gre za pravilo, ki že deluje, dodano je le, da kljukico zdaj lahko odvzamemo.

OSTALO

Avtomatsko pošiljanje uporabniških podatkov na mail

Nova izvozna datoteka za plače v program MINERVA

Izvozna datoteka V SAOP – bolniške po dnevih

Obstoječi zapis bolniških je izločen iz datoteke. Glede na navodila so dodani koloni 16, 17, 18.

Če je med bolniško prekinitev, se vsaka bolniška zapiše večkrat za obdobje od-do, tudi če ta traja čez vikend oziroma dneve v katerih delavec nima obveze, (na primer od petka do ponedeljka).

Večjezičnost

  • Popravki Izbire jezika na profilu
  • Dodan Srbski jezik
  • Popravki prevodov v različnih jezikih